در این جزوه زبان HTML به همراه VB.Net آموزش داده می شود و برای پیاده سازی دستورات آن می توانید از نرم افزار Microsoft Visual Studio استفاده نمایید.