هدف از روسازی راه ایجاد یک سطح صاف و هموار که قابلیت تحمل فشار ناشی از چرخ های وسایل نقلیه را داشته باشد می باشد که در همه شرایط جوی و آب و هوایی پایداری خود را از دست ندهد.