برای شما دوستان گرامی حل المسائل کتاب مهندسی سیستم های مخابراتی نوشته جان جی پروکیس و مسعود صالحی را آماده نموده ایم.