در این فیلم آموزشی نمودارهای Communication ، Class ، Use Case ، Activity و Sequence شرح داده شده است.