این جزوه که به نوعی معرفی کانی ها هم می باشد در قالب پاورپوینت گردآوری شده است و تصاویر کانی ها در مقاطع نازک زیر میکروسکوپ را ارائه می دهد.