مسائل طراحی الگوریتم به زبان انگلیسی ، مطرح شده در کلاس استاد عباسی فرد :