کتاب الکترونیکی مهندسی نرم افزار ، نوشته راجر . اس . پرسمن ، ویرایش هفتم به زبان انگلیسی . این کتاب در ایران توسط مهندس جعفر نژاد قمی و مهندس سالخورده ترجمه شده است.