نرم افزار اکسل دارای توابع بسیار زیادی است که با توجه به کاربرد آن ها مورد استفاده کاربران قرار می گیرند. در این کتاب توابع مالی و حسابداری اکسل ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفته اند.