کتاب پیش رو به آموزش کار با نرم افزار Protel DXP می پردازد . این مجموعه در ۳ قسمت توسط رضا سپاس یار تألیف شده است .