با مطالعه و بهره گیری از این کتاب می توانید با استفاده از HTML5 و CSS3 وب سایتی طراحی نمایید که در تقابل با هر مرورگر و یا صفحه نمایشی پاسخگو باشد.