کتاب الکترونیکی امنیت اطلاعات نوشته‌ی سهراب نیازی به صورت خیلی ساده و مختصر به تشریح مفاهیم و اصول امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری پرداخته است.