کتاب امنیت در شبکه های کامپیوتری به بررسی امنیت برنامه های تحت وب ، استراتژی حفاظت از اطلاعات و برنامه های امنیتی شبکه پرداخته است.