این کتاب به اهمیت حافظه در سیستم های رایانه ای پرداخته است و انواع حافظه را معرفی نموده است.