ایجاد کد امن نیازمند چیزی بیشتر از داشتن فقط قصد و نیت خوب است. برنامه‌ نویسان نیاز دارند که بدانند کد آنها در سناریوها و تنظیمات تقریباً نامتناهی امن خواهد ماند.