با مطالعه این کتاب می توانید برنامه نویسی شبکه با زبان ++C را تجربه کنید. در این بخش می توانید هر دو جلد کتاب حاضر را دریافت نمایید.