تهدیدهای جدیدی که هویت و اطلاعات کاربر را هدف قرار داده اند، رویکردهای جدید امنیتی را طلب می کند. در این کتاب سعی شده به این رویکرد و روش ها پرداخته شود.