با توجه به رشد مراکز آموزش عالی روزنامه نگاری در سال های اخیر و نیز با توجه به کمبود متون آموزشی در این رشته، مقاله های گردآوری شده در این کتاب به دلیل ماهیت علمی و تحقیقی خود بارها مورد استفاده دانشجویان رشته های روزنامه نگاری و ارتباطات قرار می گیرند.