این کتاب بر روی الگوریتم‌ های رمزنگاری کلیدی عمومی و خصوصی تمرکز می‌ کند و به توصیف روش‌ های الگوریتمی با نمونه‌ های مربوطه می‌ پردازد.