این کتاب به تشریح مباحث مربوط به درس مدیریت رفتار سازمانی پرداخته است که از جمله دروس اصلی رشته مدیریت و گرایش های آن می باشد.