این کتاب در چهار درس به تشریح مباحث رفتار سازمانی ، انگیزش رفتار ، محیط کار و انگیزش و دیدگاه های رفتاری در مدیریت و رهبری پرداخته است.