کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از متلب که توسط وینای کی انگل و جان جی پروکیس نوشته شده است .