این کتاب که یکی از کتابهای بسیار ارزشمند در زمینه شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ها می باشد به عنوان یکی از مراجع اصلی درس شبکه های کامپیوتری نیز معرفی گردیده است