کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی) نوشته “ام. موریس مانو” و “مایکل دی. سیلاتی” که در چند ویرایش به چاپ رسیده است در اغلب دانشگاه ها به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد.