کتاب پردازش سیگنال دیجیتال نوشته لی تان یکی از کتابهای ارزنده در زمینه پردازش دیجیتالی سیگنال ها می باشد.