کتاب میدان ها و امواج الکترومغناطیسی نوشته دیوید کی. چنگ که تا کنون در ۲ ویرایش به چاپ رسیده است یکی از کتب مرجع درس میدان ها و امواج می باشد