کتاب میدان ها و امواج در ارتباطات الکترونیکی نوشته “سایمون رامو” ، “جان آر. وینری” و “تئودور ون دوزر” به عنوان مرجع درس میدان ها و امواج در رشته مهندسی مخابرات معرفی شده است.