کتاب اصول مخابرات سیار نوشته “دیوید تسه” و “پرامود ویسواناث” یکی از کتب ارزنده در زمینه مخابرات سیار می باشد .