این کتاب که از جمله کتاب های International Telecommunications Union و در لیست کتابهای Wiley به انتشار رسیده است .