کتابهای زیر در زمینه هوش مصنوعی بوده و دارای قالب PDF می باشند.کتابها توسط نرم افزار WinRAR فشرده شده و دارای رمز می باشند.