کتاب “ضرورت های امنیت شبکه : استاندارد ها و کاربرد ها ” نوشته‌ی “ویلیام استالینگز” از سوی وزارت علوم به عنوان مرجع درس امنیت اطلاعات معرفی گردیده است.