کتاب اصول سیستم های مخابراتی نوشته هربرت تااوب و دونالد ال. اسچیلینگ یکی دیگر از کتب ارزنده در زمینه سیستم های مخابراتی می باشد