یادگیری اینکه چگونه از خطاهای رایج که به‌ صورت مداوم در حوزه‌ مکالمه اتفاق می‌افتند، جلوگیری کنید یک گام ضروری برای یادگیری موفق زبان می‌ باشد.