کتاب مخابرات بیسیم نوشته تئودور اس٫ راپاپورت که به تشریح مسائل و اصول مربوط با ارتباطات سیار پرداخته است تا کنون در دو ویرایش به بازار عرضه شده است.