شبکه های ادهاک مانند شبکه بلوتوٍ شبکه هایی هستند که برای اتصال پویای ابزارهای متحرک مانند تلفن های سلولی ، کامپیوتر های کیفی و PDA طراحی شده اند.