این کتاب ارزشمند، دومین بخش از نتایج طرح تحقیقی وضعیت نیروی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه نگاری در ایران می باشد.