ورزش و آرام‌ سازی عضلانی در کاهش اضطراب و درمان وسواس کندن مو (یکی از اختلالات کنترل تکانه) مؤثر است.