افرادی که در طول زندگی، منظم و اصولی ورزش می‌کنند، دچار دیسک کمر و درد‌های عصب سیاتیک نمی‌شوند اما ورزش‌ های غیر علمی و سنتی نتیجه عکس دارد و می تواند یک ورزشکار حرفه‌ ای را نیز مبتلا به دیسک کمر کرده.