سیستم‌ های شبکه به مهارت‌ های فنی در زمینه معماری کامپیوتر، متدولوژی‌ های طراحی، طراحی الگوریتم، و شبکه نیازمند هستند.