رمزنگاری تصویر و ویدئو، یک مرور یکپارچه از روش های رمزگذاری تصاویر و داده های ویدئویی را فراهم می‌ کند. این کتاب به معرفی تکنیک های مختلف در زمینه رمزنگاری تصویر و ویدئو می‌ پردازد و سپس این تکنیک‌ها را با توجه به خواص مربوطه خود مانند امنیت و سرعت مورد ارزیابی قرار می‌ دهد.