این جزوه در ۱۰ فصل و براساس کتاب زمین شناسی مهندسی جمع آوری شده است.