کتاب حاضر یک راهنمای ارزشمند و جامعی می باشد برای کامپایل کردن، اتصال و استفاده از کتابخانه های متنوع زبان برنامه نویسی C و ++C.