در این کتاب سعی شده تا ضمن معرفی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ، انواع خطرهای تهدید کننده سیستم های اطلاعاتی را معرفی و راهکار مناسب جهت حفظ امنیت اطلاعات هر سازمان را ارائه نمود.