از زمان ظهور عکاسی دیجیتال، فرآیند پردازش‌ های بعدی تصاویر مقدور شده است. اگرچه برای انجام آن باید یک کارآموز هنری دیجیتال بود.