این فیلم آموزشی ، مربوط به یکی از کارگاه های آموزشی است که در پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران ارائه شده است.