ویرایش دوم “کتاب کار گرامر مدرن زبان فرانسه” با درنظر گرفتن بازخوردی از ویرایش قبلی خود، یک کتاب خلاقانه از تمرینات و تکالیف زبان برای تمام فراگیران زبان فرانسه می‌ باشد.