در این مقاله به روش های گوناگون برای پاک کردن انواع و اقسام لکه ها اشاره شده و مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام این کار نیز معرفی شده است.