در تدوین این کتاب فرض بر این بود که خواننده محترم با مبانی PLC مختصراً آشناست لذا مطالب مقدماتی در حد نیاز ذکر شده و از بیان تفصیلی آن ها خودداری شده است.