روزی پشت چراغ قرمز توقف کرده بودم که جمله زیبایی پشت یک تاکسی نظرم را جلب کرد و عکسش را گرفتم : “امروز برای خدا چه کردی؟”