وقتی وارد لینوکس می شوید، اولین برنامه ای که اجرا می شود، Shell است. درواقع Shell یک پردازشگر است که فرامین ورودی در خط فرمان را اجرا می کند.