این کتاب به شما کمک می کند سرویس دهنده اسکوئید بهتر شناخته و با خصوصیات مختلف آن آشنا شده و مطابق نیازها و توانایی های خود، آن را در شبکه پیاده سازی نمایید.